KKWiki:Tietosuojakäytäntö

KKWikistä

Voit lukea Xenon yleisen tietosuojaselosteen täältä.

KKWikin tietosuojaseloste

Tämä on KKWiki-sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Päivitetty 5.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Lehto Digital
tuki (at) lehtodigital.fi
www.lehtodigital.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Roni Lehto, Lehto Digital
roni.lehto (at) lehtodigital.fi
www.lehtodigital.fi

3. Rekisterin nimi

KKWiki-sivuston käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on projektin, sen järjestäjien sekä projektin käyttäjien ja asiakkaiden välisten asiakassuhteiden ylläpitäminen, tiedottaminen ja muut palvelun toiminnan kannalta välttämättömät tarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • nimi tai nimimerkki
  • sähköpostiosoite
  • ip-osoitteet
  • muokkaus- ja toimintahistoria
  • rekisteröidyn Palveluun tallentama ja tuottama sisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen vieraillessaan Xeno-projektin palveluissa ja käyttäessään tarjoamiamme toimintoja. Tietoja voidaan saada myös asiakkaalta sähköpostitse, verkkolomakkeilla tai muissa viestintäkanavissa ja -tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti projektin ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, tai siltä osin kuin asiakas itse julkaisee tietojaan sähköisissä palveluissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään verkkopalvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden projektin järjestäjien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjän määrittelemälle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän määrittelemälle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).